Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1

 
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 169 від 24.04.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 червня 1998 р.
 vd980424 vn169            за N 365/2805
 
     Про затвердження Положення про службу безпеки
       дорожнього руху Держкомкордону України
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону
    N 435 ( z0727-99 ) від 21.09.99 )
 
   З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
5 квітня 1994 року N 227 ( 227-94-п ) "Про затвердження Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій" у Держкомкордоні створена служба безпеки
дорожнього руху. Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху
Держкомкордону України (додається).
   2. Скасувати наказ Голови Державного комітету у справах
охорони державного кордону України - командуючого Прикордонними
військами України від 4 квітня 1993 року N 82.
   Наказ довести до особового складу Держкомкордону в частині,
що його стосується.
 
 Голова Держкомітету - командуючий
 Прикордонними військами України
 генерал-полковник                    В.Банних
                        Затверджено
                    Наказ Голови  Державного
                    комітету у справах охорони
                    державного кордону України
                    24.04.98 N 169
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 червня 1998 р.
                   за N 365/2805
              Положення
  про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону України
   ( У Положенні слова "військова автомобільна інспекція -
    ВАІ" замінено словами "військова інспекція безпеки
    дорожнього руху - ВІБДР", слова "військова автомобільна
    інспекція" - вилучено згідно з Наказом Держкомкордону
    N 435 ( z0727-99 ) від 21.09.99 )
 
               Розділ 1
            Загальні положення
   Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від
5 квітня 1994 року N 227 ( 227-94-п ) "Про затвердження Положення
про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ і організацій " розроблено це Положення.
   1.1. Служба безпеки  дорожнього  руху  (далі  - СБДР) є
самостійним підрозділом  Держкомкордону  України.
   1.2. СБДР безпосередньо підпорядковується:
   - у Держкомкордоні - заступнику Голови Державного комітету
у справах охорони державного кордону - командуючого Прикордонними
військами України;
    у напрямах військ - командуючим військами.
   1.3. До організаційно-штатної структури СБДР входять:
   -  у Держкомкордоні: начальник СБДР - начальник ВІБДР;
заступник  начальника СБДР - голова військово-кваліфікаційної
комісії (далі - ВКК);
   - у напрямах військ: начальник служби безпеки руху ( далі  -
СБР) напряму військ - начальник ВІБДР; заступник начальника СБР
напряму військ - голова ВКК.
   1.4. Військова інспекція безпеки дорожнього руху - ВІБДР є
структурним підрозділом СБДР Держкомкордону.
   1.5. ВІБДР безпосередньо підпорядковується:
   - у Київському гарнізоні - начальнику СБДР Держкомкордону, в
інших гарнізонах - начальникам СБР військ напрямів, у військовій
частині - командиру частини.
   1.6. До організаційно-штатної структури ВІБДР входять:
   -  у  гарнізонах:  начальник ВІБДР гарнізону; заступник
начальника ВІБДР гарнізону - голова ВКК або старший технік -
помічник начальника ВІБДР - голова ВКК, старший технік - інспектор
ВІБДР; старший технік - начальник лабораторії ВІБДР, старший
технік - інспектор-секретар ВКК, старший водій або водій (тільки в
Київському гарнізоні); спеціальні машини ВІБДР;
   - у відділеннях: старший технік - начальник відділення ВІБДР,
спеціальна машина ВІБДР;
   - у частинах: начальник ВІБДР частини, спеціальна машина
ВІБДР.
   1.7. СБДР у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, постановами Кабінету Міністрів України, цим Положенням,
наказами  та розпорядженнями Держкомкордону щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху на транспорті.
   1.8. Цим Положенням встановлені зони відповідальності для
СБДР Держкомкордону та напрямів, ВІБДР гарнізонів та частин, а
також  перелік  частин,  які  входять  до встановленої зони
відповідальності (додаток 1). Межі зон відповідальності мають бути
добре відомі особовому складу СБДР і ВІБДР. Наказом командуючих
військами напрямів організується несення служби по ВІБДР гарнізону
в частинах, які не мають штатних посадових осіб СБДР і ВІБДР.
   1.9. Методичне керівництво роботою СБР напрямів військ, ВІБДР
гарнізонів та частин здійснює СБДР Держкомкордону, розпорядження
та   вказівки   СБДР   Держкомкордону  щодо  запобігання
дорожньо-транспортним  пригодам (далі - ДТП) та забезпечення
безпеки руху обов'язкові для виконання нижчестоящими структурами
СБДР, ВІБДР та посадовими особами частин. Усі посадові особи СБР і
ВІБДР  призначаються  на  посаду  за  погодженням  з  СБДР
Держкомкордону, прізвища кандидатів повідомляються у Держкомкордон
для розгляду.
   1.10. Посадовим особам СБДР і ВІБДР відповідними органами
Держкомкордону  видаються  посвідчення  згідно  із  зразками,
зазначеними  у  додатках 2 і 3, та нагрудні номерні знаки
(додаток  4).  Посвідчення  посадових осіб СБДР підписуються
заступником Голови Держкомкордону, а посвідчення посадових осіб
ВІБДР підписується начальником ВІБДР і засвідчуються печаткою. Усі
посадові  особи  СБДР  і  ВІБДР  беруть  участь  у несенні
дорожньо-патрульної служби (далі - ДПС) на постах і маршрутах руху
транспортних засобів частин, у чергуванні по ВІБДР в гарнізонах і
звільняються від несення служби в нарядах, не пов'язаних з
несенням служби ВІБДР.
               Розділ 2
           Основні завдання СБДР
   2.1. СБДР прирівнюється до основних технічних служб і у своїй
діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Державтоінспекції
МВС України (далі - ДАІ), інших міністерств та центральних органів
державної виконавчої влади,  що  мають  військові формування,
діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього
руху.
   2.2.  Усі  документи,  що  розробляються  структурними
підрозділами Держкомкордону, погоджуються із службою   безпеки
дорожнього руху з питань її повноважень.
   2.3. Основними завданнями СБДР є:
   - проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки
дорожнього руху;
   - здійснення контролю за додержанням у військових  частинах
вимог законодавчих актів, наказів та розпоряджень Держкомкордону з
питань правил експлуатації транспортних засобів та забезпечення
безпеки дорожнього руху;
   -  проведення  аналізу  стану  аварійності  та  фактів
порушення вимог безпеки  дорожнього руху, розроблення разом з
відповідними структурними підрозділами заходів щодо запобігання їм
і контроль за проведенням цих заходів;
   - ведення обліку та  надання  в  установленому  порядку
відповідним органам Держкомкордону звітної інформації про ДТП та
їх наслідки;
   - виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього
руху, а також причин і умов, що спричиняють їх вчинення;
   - здійснення контролю за дотриманням установленого порядку
розгляду матеріалів про порушення Правил дорожнього руху,  які
затверджені  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
31 грудня 1993 року N 1094 ( 1094-93-п ) (далі - ПДР).
   2.4. СБДР відповідно до покладених на них основних завдань
проводить таку роботу:
   -  здійснює  методичне  керівництво  діяльності  частин
Прикордонних військ, пов'язаної із запобіганням пригод з технікою;
   -  бере  участь  у  розробленні  нормативних  актів та
розпоряджень, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху,
здійснює контроль за їх виконанням у частинах;
   - здійснює нагляд за технічним станом та безпекою  руху
транспортних засобів, які належать Прикордонним військам України;
   - веде облік та здійснює аналіз причин катастроф, аварій,
інших подій, розробляє і контролює виконання заходів щодо їх
запобігання;
   - бере участь у службовому  розслідуванні  обставин  і
причин катастроф, аварій, інших пригод на  транспорті,  яке
проводять  посадові   особи,   призначені   розпорядженням
командуючих військами напрямів та командирів частин;
   - перевіряє організацію роботи відповідних органів  частин,
діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів;
   - організує  перевірку  рівня знань посадових осіб,  що
здійснюють нагляд за технічним станом транспортних засобів;
   - здійснює контроль за дотриманням посадовими особами і
водіями  частин  вимог  Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ), правил, норм та стандартів з питань забезпечення
безпеки дорожнього руху, нормативних актів,  які регламентують
вимоги щодо:
   обов'язків водіїв та старших машин;
   допуску водіїв  до  керування  транспортними   засобами
відповідних категорій;
   реєстрації та введення до експлуатації транспортних засобів у
частинах;
   перевезення надгабаритних, великовагових та  небезпечних
вантажів після отримання дозволу на  перевезення  від  ДАІ;
   переобладнання  та  експлуатації  транспортних засобів;
   підготовки та підвищення кваліфікації водіїв;
   технічного стану транспортних засобів;
   правил  перевезення  особового  складу  та  обладнання
транспортних засобів для цієї мети:
   - організує супровід військових колон та забезпечує безпечний
рух транспортних засобів, що використовуються у забезпеченні
роботи делегацій з прикордонних питань;
   - приймає іспити від водіїв після їх перепідготовки в
частинах і дає дозвіл на право керування транспортними  засобами
інших марок, а також тих, що обладнані для перевезення особового
складу;
   - видає технічні талони та військові номерні знаки, а також
веде облік цих документів та номерних знаків (додаток 5);
   - проводить невідкладні дії на  місцях  вчинення  ДТП,
вживає у разі потреби заходів для евакуації людей, надання  їм
першої   медичної допомоги та супроводу пошкоджених транспортних
засобів;
   - проводить заняття і здійснює роз'яснення законів,   інших
нормативних актів серед водіїв з питань забезпечення  безпеки
дорожнього руху;
   - проводить  у  встановлені  наказом Держкомкордону  від
7 квітня 1997 року N 135 терміни технічний огляд транспортних
засобів;
   - дає суміжним підрозділам Держкомкордону, а  також  СБР
напрямів військ та посадовим особам частин обов'язкові  для
виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього
руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан
роботи щодо запобігання ДТП;
   - проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо
вдосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи
транспортних засобів;
   - за  розпорядженням  Голови  Держкомкордону  або  його
заступників організує та бере участь у службових розслідуваннях
ДТП з тяжкими наслідками для виявлення причин й обставин їх
вчинення, подає в установленому порядку відповідні матеріали та
пропозиції;
   - організує роботу ВКК у напрямах, гарнізонах та частинах;
   - щомісяця звіряє у відповідних територіальних органах  ДАІ
відомості про  ДТП,  до  яких  причетні  транспортні  засоби
Прикордонних військ, і порушення ПДР водіями Прикордонних військ;
   - забезпечує  постійне  функціонування  класу  безпеки
дорожнього руху.
   2.5. ВКК відповідно до основних завдань, покладених на СБДР,
виконує таку роботу:
   - здійснює  контроль  за технічною підготовкою водіїв у
військових частинах та надає допомогу в її поліпшенні;
   - організує перевірку знань ПДР водіями, які були попереджені
за порушення ПДР, а також ухвалює рішення про можливість їх
використання як водіїв;
   - веде облік машин і документів, затриманих  посадовими
особами СБДР і ВІБДР;
   - здійснює замовлення на  виготовлення  посвідчень,  при
наявності яких водіям строкової служби дозволяється перевезення
особового  складу  на  вантажних  автомобілях  та  керування
транспортними засобами, що обладнані звуковими та світловими
сигналами, веде їх облік, зберігання і видачу;
   - веде  облік  протоколів  проведення засідань ВКК   із
розгляду порушень ПДР водіями;
   - на ВІБДР гарнізонів та частин покладаються завдання, які
виконує СБДР.
               Розділ 3
              Права СБДР
   3.1. Посадові особи СБДР під час  виконання  службових
обов'язків та завдань мають право:
   - здійснювати контроль за використанням транспортних засобів
у частинах Прикордонних військ;
   - давати посадовим особам частин та водіям обов'язкові для
виконання розпорядження щодо усунення порушень правил експлуатації
транспортних засобів, а в разі невиконання таких вказівок -
притягувати винних осіб до відповідальності;
   - зупиняти транспортні засоби в разі порушення водіями правил
безпеки дорожнього руху і ПДР, а також при виявленні ознак
технічної несправності транспортних засобів або забруднення ними
довкілля. У разі наявності даних про те, що транспортний засіб
використовується з протиправною метою, затримувати його;
   - оглядати транспортні засоби і  перевіряти  у  водіїв
документи на право керування ними, шляхові листи та відповідність
вантажів, що перевозяться і зазначені в шляхових документах;
   - забороняти продовжувати рух та відстороняти від керування
транспортними засобами водіїв у випадках, передбачених п.28 ПДР;
   - направляти чи доставляти водіїв до медичних установ  для
визначення наявності в їх  організмі  алкоголю,  наркотичних,
психотропних або токсичних речовин;
   - використовувати  в  установленому  порядку  спеціальні
технічні і транспортні засоби для виявлення і фіксації порушень
ПДР та перевірки технічного стану транспортних засобів;
   (  Абзац  9  пункту  3.1  вилучено на підставі Наказу
Держкомкордону N 435 ( z0727-99 ) від 21.09.99 ) - забороняти
перевезення надгабаритних, великовагових та небезпечних вантажів у
разі невиконання водіями і посадовими особами правил, норм і
стандартів, передбачених законодавчими актами;
   - виступати замовником виготовлення військових  номерних
знаків і технічних талонів на право експлуатації транспортних
засобів;
   - розглядати справи про вчинені водіями транспортних засобів
Прикордонних військ правопорушення, передбачені першою і другою
частинами статті 121, статтею 121.1, частинами першою, другою і
третьою статті 122, статтею 122.3, частинами першою і другою
статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною
четвертою  статті  133  Кодексу  України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ). До водіїв строкової служби як захід
адміністративного стягнення застосовується тільки попередження;
таке право надається начальнику СБДР - начальнику військової
інспекції безпеки дорожнього руху Держкомкордону, напряму військ,
начальнику військової інспекції безпеки дорожнього руху гарнізону,
їхнім заступникам, головам військових кваліфікаційних комісій
Держкомкордону,  напрямів  військ,  гарнізонів;  (  Абзац
одинадцятий пункту 3.1 в редакції Наказу Держкомкордону N 435
( z0727-99 ) від 21.09.99 )
   - посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху
після розгляду справи про правопорушення, які визначені тими
статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, що
вказані  в пункті 2 цього наказу, може накласти на винних
адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати
матеріали  про ці порушення командирам відповідних частин і
з'єднань  для  вирішення  питання про притягнення винних до
відповідальності за Дисциплінарним статутом Збройних Сил України
( 551-14 ); ( Пункт 3.1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
Наказом Держкомкордону N 435 ( z0727-99 ) від 21.09.99 )
   - протоколи про вчинені  водіями  транспортних  засобів
Прикордонних військ порушення правил дорожнього руху, за які може
бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення
права керування транспортним засобом, разом із вилученим у водія
посвідченням передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього
руху у відповідні відділи Державтоінспекції МВС України за місцем
дислокації військових частин для прийняття рішення. Матеріали про
порушення водіями правил дорожнього руху, передбачені статтями
126, 128, 128.1, частинами першою і другою статті 129 Кодексу
України про адміністративні  правопорушення  (  80731-10  ),
передаються  військовою  інспекцією  безпеки  дорожнього руху
командирам частин і з'єднань для вирішення питання про притягнення
винних до відповідальності за Дисциплінарним статутом Збройних Сил
України"; ( Пункт 3.1 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
Наказом Держкомкордону N 435 ( z0727-99 ) від 21.09.99 )
   - забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо  їх
технічний стан загрожує безпеці руху, життю та здоров'ю людей;
   - робити в шляхових листах записи про порушення водіями ПДР
та експлуатації машин;
   - узгоджувати проекти  документів,  підготовлених  іншими
підрозділами, в частині, що стосується безпеки дорожнього руху;
   - безперешкодно в будь-який час перевіряти у військових
частинах правила експлуатації транспортних засобів та порядок
несення внутрішньої паркової служби;
   - скасовувати в установленому порядку вказівки посадових
осіб, якщо вони суперечать вимогам безпеки  руху транспортних
засобів;
   - вносити пропозиції про відсторонення від роботи осіб, дії
яких можуть спричинити катастрофи, аварії та інші пригоди або
створити загрозу їх виникнення.
   3.2. ВКК під час виконання завдань, покладених на СБДР,  має
право:
   -  видавати  посвідчення  водіям  на  право  керування
транспортними засобами, обладнаними для перевезення  особового
складу та спеціальними звуковими і світловими сигналами;
   - на засіданнях приймати рішення про усунення водіїв   від
керування транспортними засобами, а щодо водіїв строкової служби -
тимчасово вилучати посвідчення водія і талона до посвідчення
водія;
   - повідомляти командирів частин про допущені порушення ПДР та
правил експлуатації транспортних засобів для направлення водіїв і
посадових осіб, які відповідають за експлуатацію машин у частинах,
на засідання ВКК у встановлений термін (додаток 6).
   3.3. Посадовим особам СБДР під час виконання своїх обов'язків
забороняється порушувати вимоги законодавчих  та  нормативних
актів, які визначають порядок і правила експлуатації транспортних
засобів та забезпечення безпеки дорожнього руху.
   3.4. Посадовим особам ВІБДР гарнізонів і частин при виконанні
своїх обов'язків надаються такі ж права, що і посадовим особам
СБДР.
               Розділ 4
    Обов'язки посадових осіб СБДР і ВІБДР Держкомкордону
   4.1.  Начальник  СБДР  - начальник ВІБДР Держкомкордону
відповідає за організацію роботи СБДР і ВІБДР Прикордонних військ
щодо запобігання ДТП під час експлуатації транспортних засобів
Прикордонних військ на території України.
   Він зобов'язаний:
   - керувати роботою СБДР і ВІБДР Прикордонних військ України;
   - брати участь у доборі, навчанні та вихованні особового
складу СБДР і ВІБДР;
   - здійснювати контроль за виконанням у частинах  вимог
законодавчих та нормативних актів щодо забезпечення    безпеки
дорожнього руху;
   - систематично проводити вивчення та аналіз причин ДТП на
транспорті, розробляти та вживати заходів  щодо  запобігання
пригодам з технікою під час її експлуатації;
   -  брати  участь  в  опрацюванні  нормативних  актів,
погоджувати нормативні  акти  щодо  безпеки дорожнього руху,
розроблені іншими структурними підрозділами;
   - своєчасно організовувати розробку річних та місячних планів
роботи СБДР і ВІБДР та подавати на затвердження заступнику Голови
Держкомкордону України;
   - організовувати проведення методичних зборів з посадовими
особами СБДР і ВІБДР, а також семінарів, конференцій з водіями і
посадовими  особами  частин, які відповідають за організацію
експлуатації транспортних засобів;
   - керувати роботою ВКК;
   - негайно доповідати  заступнику  Голови Держкомкордону  -
командуючого Прикордонними військами України про всі пригоди   з
автомобільною технікою, що потягли за собою нещасні випадки   з
людьми або пошкодження транспортних засобів;
   - здійснювати контроль за правильністю розгляду матеріалів
про порушення  ПДР водіями та розбору ДТП, до яких   причетні
транспортні засоби, що належать Прикордонним військам;
   - особисто брати участь у розслідуванні особливо тяжких
пригод з автомобільною технікою;
   - вживати заходів щодо відшкодування матеріальних  збитків,
завданих державі внаслідок ДТП;
   - організовувати облік  порушень ПДР та вжитих заходів  до
порушників ПДР;
   - проводити роботу щодо роз'яснення чинного законодавства
про забезпечення безпеки дорожнього руху;
   - здійснювати контроль за обладнанням доріг  навчальних
центрів і територій військових частин  засобами  регулювання
дорожнього руху, дорожніми знаками, світлофорною технікою;
   - організовувати облік номерних знаків автомобільної техніки;
   - знати і вміло використовувати технічні засоби ВІБДР,
організовувати їх облік, правильне використання, зберігання та
обслуговування;
   - розглядати скарги на дії посадових осіб ВІБДР та з інших
питань роботи ВІБДР, вживати щодо них потрібних заходів.
   4.2. Заступник начальника СБДР - Голова ВКК Держкомкордону
підпорядковується  начальнику  СБДР  -  начальнику  ВІБДР
Держкомкордону  і  відповідає  за  організацію роботи ВКК у
Прикордонних військах.
   Він зобов'язаний:
   - організовувати роботу ВКК у Прикордонних військах;
   - брати  участь в організації і проведенні заходів щодо
запобігання ДТП;
   - проводити профілактичні заходи з водіями, які порушують ПДР
та вимоги нормативних актів з організації і порядку експлуатації
транспортних засобів;
   -  організовувати  проведення  іспитів  водіїв після їх
перепідготовки з метою допуску їх для роботи на машинах інших
марок,  обладнаних  для  перевезення  особового  складу  або
спеціальними світловими та звуковими сигналами;
   - контролювати організацію і проведення у військах занять з
ПДР і практичного водіння машин, наявність і стан класів з
технічної підготовки та ПДР й автодромів;
   - вести облік  бланків  суворої  звітності  (свідоцтв,
посвідчень,  протоколів  засідань  ВКК),  організовувати їх
виготовлення, зберігання і видачу;
   - брати участь у  проведенні навчально-методичних зборів з
посадовими особами СБДР і ВІБДР Прикордонних військ;
   - виконувати завдання відповідно до плану роботи СБДР і
вказівок начальника СБДР - начальника ВІБДР Держкомкордону з
питань служби, за відсутності начальника СБДР - начальника ВІБДР
Держкомкордону виконувати його обов'язки;
   - особисто брати участь у розслідуванні пригод з технікою.
   4.3.  Начальник  СБР  - начальник ВІБДР напряму військ
відповідає за організацію роботи СБР і ВІБДР у напрямі військ щодо
запобігання ДТП під час експлуатації транспортних засобів.
   Він зобов'язаний:
   - керувати роботою СБР і ВІБДР у напрямі військ;
   - брати участь у доборі, навчанні та вихованні особового
складу СБР і напряму військ;
   - доповідати в СБДР Держкомкордону щомісяця про результати
аналізу причин пригод з автомобільною технікою, про її  технічний
стан та стан дисципліни серед водіїв;
   - щокварталу аналізувати й узагальнювати дані про пригоди з
автомобільною технікою у частинах напряму військ та проведену
роботу і зведені дані доповідати в СБДР Держкомкордону не пізніше
5 днів по закінченні кварталу (додаток 7);
   - організовувати і проводити  навчально-методичну роботу
з підлеглим особовим складом СБР і ВІБДР;
   - керувати роботою ВКК напряму військ;
   - негайно доповідати командуючому військами напряму і в СБДР
Держкомкордону про пригоди з технікою, особисто брати участь у їх
розслідуванні;
   - здійснювати контроль за правильністю розгляду матеріалів
порушення ПДР;
   - здійснювати тісну взаємодію з СБДР МО України, військовою
прокуратурою, обласними, районними і міськими управліннями ДАІ з
питань забезпечення безпеки дорожнього руху;
   - вживати заходів щодо відшкодування матеріальних збитків,
завданих державі внаслідок ДТП;
   - організовувати облік ДТП, порушень ПДР, вжитих заходів до
порушників ПДР;
   - здійснювати  контроль  за обладнанням доріг навчальних
центрів і територій військових частин напряму військ засобами
регулювання дорожнього руху , дорожніми знаками, світлофорною
технікою;
   - знати і вміло використовувати технічні засоби ВІБДР,
організовувати їх облік, зберігання й обслуговування.
   4.4. Заступник начальника СБР - Голова ВКК напряму військ
підпорядковується начальнику СБР - начальнику ВІБДР напряму військ
і відповідає за організацію ВКК напряму військ.
   Він зобов'язаний:
   - організовувати роботу ВКК напряму військ;
   - брати участь в організації  і проведенні заходів щодо
запобігання ДТП у військах напряму;
   - проводити профілактичні заходи з водіями, які порушують ПДР
та  нормативні  акти, що регламентують порядок  експлуатації
транспортних засобів у частинах;
   - організовувати   проведення   іспитів  водіїв після їх
перепідготовки з метою допуску їх для роботи на машинах  інших
марок,  обладнаних  для  перевезення  особового  складу  або
спеціальними звуковими та світловими сигналами;
   - контролювати організацію і проведення у напрямі   військ
занять з ПДР і практичного водіння машин, наявність і стан класів
з технічної підготовки та ПДР й автодромів;
   - брати участь у проведенні навчально-методичної роботи серед
підлеглих;
   - виконувати завдання відповідно до плану роботи і  вказівок
начальника СБР напряму військ, за відсутності начальника СБР
напряму військ виконувати його обов'язки;
   - особисто брати участь у розслідуванні пригод з технікою у
напрямах військ.
   4.5.   Начальник   ВІБДР   гарнізону   безпосередньо
підпорядковується начальнику СБДР Держкомкордону (СБР напряму
військ) і відповідає за організацію роботи ВІБДР гарнізону щодо
запобігання  пригодам  з  автомобільною  технікою  в  зоні
відповідальності.
   Він зобов'язаний:
   - організовувати та проводити роботу ВІБДР гарнізону щодо
запобігання ДТП;
   - організовувати навчання та виховання особового складу ВІБДР
гарнізону;
   - здійснювати контроль за виконанням у частинах гарнізону
вимог  наказів  щодо  забезпечення  безаварійної експлуатації
автотранспорту, порядку його використання та дотримання  водіями
ПДР;
   - організовувати раптові перевірки  правил  та  порядку
експлуатації транспортних засобів у частинах гарнізону;
   - організовувати несення ДПС на постах ВІБДР і маршрутах руху
транспортних засобів;
   - вивчати та аналізувати причини пригод з   автомобільною
технікою, розробляти і подавати в установленому порядку пропозиції
щодо запобігання ДТП;
   - керувати роботою ВКК гарнізону;
   - вивчати  і  впроваджувати  передовий досвід роботи щодо
запобігання   пригодам з автомобільною  технікою,  проводити
роз'яснювальну роботу серед водіїв та старших машин;
   - брати участь у проведенні в частинах гарнізону технічних
конференцій,  занять,  зборів  водіїв  для  обміну  досвідом
безаварійної експлуатації машин;
   - особисто брати участь у розслідуванні особливо тяжких подій
з автомобільною технікою;
   - вживати заходів до відшкодування матеріальних збитків,
завданих державі внаслідок ДТП;
   - здійснювати тісну взаємодію з прокуратурою та органами ДАІ
з питань дотримання нормативних актів, які регламентують порядок
експлуатації автотранспорту в частинах гарнізону та забезпечення
безпеки дорожнього руху;
   - вести облік порушень ПДР,  ДТП,  ужитих  заходів  до
порушників;
   - здійснювати контроль за обладнанням доріг  навчальних
центрів і територій  військових  частин  засобами регулювання
дорожнього руху;
   - організовувати  облік  номерних  знаків автотранспорту,
технічних талонів, здійснювати їх видачу;
   - знати і вміло використовувати технічні засоби ВІБДР,
організовувати їх облік, обслуговування та зберігання;
   - розглядати скарги на дії посадових осіб ВІБДР гарнізону та
з інших питань роботи ВІБДР, вживати щодо них потрібних заходів;
   - доповідати  начальнику  СБДР  Держкомкордону  (напряму
військ) про проведену роботу в частинах гарнізону за тиждень та
основні заходи на наступний тиждень.
   4.6.  Заступник  начальника  (помічник начальника) ВІБДР
гарнізону - голова ВКК гарнізону безпосередньо підпорядковується
начальнику ВІБДР гарнізону і відповідає за організацію роботи ВКК
гарнізону.
   Він зобов'язаний:
   - організовувати роботу ВКК гарнізону;
   - здійснювати контроль за професійною підготовкою водіїв,
проводити конференції в частинах, збори водіїв і заняття з ними
щодо запобігання пригодам з автомобільною технікою;
   - проводити заняття з водіями щодо виконання вимог Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та ПДР;
   - контролювати організацію і проведення у частинах гарнізону
занять водіїв з ПДР та практичного водіння, стан навчальних
класів, автодромів та іншої навчально-матеріальної бази;
   - організовувати замовлення на  виготовлення  службової
документації ВІБДР гарнізону, вести її облік та зберігання;
   - здійснювати контроль за проведенням у частинах гарнізону
перепідготовки  водіїв для допуску їх до керування транспортними
засобами інших марок, а також тих, що обладнані для  перевезення
особового складу:
   - брати участь у розробці основних заходів та планів роботи
ВІБДР гарнізону, виконувати вказівки начальника ВІБДР гарнізону
щодо їх виконання;
   - організовувати й особисто брати участь у  проведенні
раптових перевірок використання транспортних засобів у  частинах
гарнізону,  несення внутрішньої паркової  служби  та  роботи
контрольно-технічних пунктів;
   - проводити за вказівкою начальника ВІБДР гарнізону розгляд
учинених ДТП;
   - щотижня доповідати начальнику ВІБДР гарнізону про проведену
роботу щодо запобігання подіям з технікою.
   4.7. Старший технік - начальник лабораторії ВІБДР гарнізону
підпорядковується начальнику ВІБДР гарнізону і відповідає за
зберігання обладнання рухомої автомобільної лабораторії, його
справність і готовність до використання.
   Він зобов'язаний:
   - знати будову, технічні можливості, правила експлуатації
закріпленої за ним техніки та обладнання, своєчасно проводити
обслуговування;
   - знати і вміло виконувати роботу відповідно до  призначення
рухомої автомобільної лабораторії гарнізону;
   - вживати заходів до  утримання  рухомої  автомобільної
лабораторії, укомплектованої належним обладнанням, у готовності до
використання;
   - чергувати згідно з графіком чергувань у місцях, визначених
начальником ВІБДР гарнізону;
   - під час несення ДПС виконувати обов'язки інспектора ВІБДР
гарнізону.
   4.8. Старший технік - інспектор-секретар ВКК  гарнізону
підпорядковується начальнику ВІБДР гарнізону і відповідає за
своєчасну  підготовку  матеріалу для проведення засідань ВКК
гарнізону та ведення її документації.
   Він зобов'язаний:
   - брати участь в організації і проведенні у військових
частинах гарнізону занять з вивчення ПДР та практичного водіння
машин, перевіряти стан класів технічної підготовки водіїв;
   - брати участь у прийманні  теоретичних  і  практичних
екзаменів від водіїв частин гарнізону;
   - брати участь у розробці  планів роботи ВКК гарнізону;
   - чергувати згідно з графіком чергувань у місцях, визначених
начальником ВІБДР гарнізону;
   - під час несення ДПС виконувати обов'язки інспектора ВІБДР
гарнізону.
   4.9.  Старший  технік  -  інспектор  ВІБДР  гарнізону
підпорядковується начальнику ВІБДР гарнізону.
   Він зобов'язаний:
   - чергувати згідно з графіком чергувань у місцях, визначених
начальником ВІБДР гарнізону;
   - під час чергування бути в установленій формі одягу, мати
посвідчення посадової особи ВІБДР і спеціальний нагрудний знак;
   - знати обов'язки та права інспектора ВІБДР, вимоги ПДР,
будову та правила експлуатації транспортних засобів, обов'язки і
права водія та старшого машини;
   - вміло використовувати технічні  засоби  контролю  при
несенні служби, правильно застосовувати свої права, бути при цьому
об'єктивним, вимогливим та ввічливим;
   - здійснювати невідкладні заходи на місцях ДТП, робити огляд
місця пригоди, в межах своєї компетенції складати  потрібні
документи, негайно доповідати у ВІБДР гарнізону про вчинене ДТП;
   - надавати необхідну допомогу водіям та потерпілим під час
ДТП;
   - перевіряти транспортні засоби Прикордонних військ згідно з
правилами, зазначеними в цьому Положенні;
   - взаємодіяти із співробітниками ДАІ МВС України, надавати їм
допомогу в питаннях із службової діяльності;
   - у разі прибуття прямих начальників на місце чергування
зустрічати їх та доповідати про результати чергування;
   - після закінчення чергування подати рапорт начальнику ВІБДР
гарнізону, доповісти про результати чергування та здати вилучені
документи і матеріали на затримані транспортні засоби.
   4.10. Старший технік - начальник ВІБДР частини безпосередньо
підпорядковується командиру частини і відповідає за організацію
роботи щодо запобігання ДТП у частині.
   Він зобов'язаний:
   - доповідати щомісяця про результати аналізу причин пригод з
автомобільною технікою, стан організації її експлуатації  та
дисципліни водіїв частин;
   - регулярно проводити перевірку технічного стану та правил
експлуатації транспортних засобів частини;
   - узагальнювати матеріали порушень водіями ПДР, аналізувати
порушення правил експлуатації транспортних засобів, про результати
доповідати командиру частини для вжиття заходів;
   - розробляти та погоджувати з місцевими органами ДАІ маршрути
руху транспортних засобів військової частини і подавати їх на
затвердження командиру частини;
   - складати і подавати командиру частини для затвердження план
роботи  на  місяць  та графік несення служби ВІБДР в зоні
відповідальності ВІБДР частини, щотижня доповідати про виконану
роботу;
   - проводити технічний огляд транспортних засобів частини
згідно з інструкцією про порядок проведення технічного огляду
транспортних засобів у Прикордонних військах;
   - брати участь у розгляді органами ДАІ ДТП та порушень ПДР,
учинених водіями військової частини на службовому транспорті;
   - проводити  з  водіями частини заходи щодо запобігання
пригодам з автомобільною технікою;
   - подавати  до СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ)
щомісяця звіт про роботу ВІБДР частини (додаток 7);
   - організовувати несення служби на постах і маршрутах руху
транспортних засобів частини в зоні відповідальності згідно із
затвердженим графіком;
   - вести  облік  номерних  знаків  і  технічних  талонів
транспортних засобів частини;
   - готувати матеріали на порушників ПДР та правил експлуатації
транспортних засобів і брати участь у засіданнях ВКК частини під
час розгляду цих порушень;
   - брати  участь  у  прийманні іспитів від водіїв після
проведення допідготовки та перепідготовки їх для роботи на машинах
інших марок і тих, що обладнані для перевезення особового складу,
та  контролювати  допуск  водіїв  до  самостійного керування

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ